Biljetter

När allting ställs på sin spets

Samhället och våra gemensamma livsmiljöer är under ständiga påfrestningar och omförhandlingar. Årets konferens tar upp frågor som vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer är betydelsefulla att bevara och utveckla när stora utmaningar som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning, ohälsa utmanar?

Under dagen får vi en inblick i hur aktörer inom fältet tänkt och agerat när de vägt in såväl de lokala förutsättningarna liksom de stora globala utmaningarna i sina arbeten. Vad kan vi lära av varandra? Hur har arbetsprocesser sett ut, vilka verktyg har använts, vad var framgångsfaktorerna och hur blev slutresultatet? På konferensen presenteras även årets Strålkastare som uppmärksammar aktörer som på ett föredömligt sätt arbetar för den gestaltade livsmiljön.


Det fysiska eventet på Skeppsholmen är fullt men du kan alltid följa dagen digitalt. Även det digitala deltagandet kräver föranmälan genom gratis biljett.

Om Konferens Gestaltad livsmiljö
Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.

Biljetter

Se konferensen

Det fysiska eventet på Skeppsholmen är fullt men du kan alltid följa dagen live digitalt. Det digitala deltagandet kräver föranmälan genom biljett.

Schema

08:30

Registreringskaffe

09:00

Välkommen

Styrgruppen för myndighetssamverkan kring Gestaltad livsmiljö hälsar välkomna.

Helena Bjarnegård, riksarkitekt
Marja-Leena Pilvesmaa, avdelningschef Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet
Jessica Segerlund, enhetschef Think Tank,  ArkDes
Lena From, chef Konstenheten, Statens konstråd

Read more
09:10

Spaning: ICOMOS Sverige och Nationalmuseet i Kiev

ICOMOS Sverige
Malin Myrin, antikvarie och konservator
Ulrika Mebus, antikvarie

Nationalmuseet, Kiev
Fedir Androshchuk

Read more
09:40

Reflexion och samtal om politiken för gestaltad livsmiljö.

Helena Bjarnegård, riksarkitekt
Joakim Malmström, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Kieran Long, överintendent, ArkDes
Patrick Amsellem, direktör, Statens konstråd

Read more
10:15

Panelsamtal: Om staten/det offentliga som förebild.

Johan Folkesson, chefsarkitekt Trafikverket
Vanja Knocke, projektutvecklare Statens fastighetsverk
Håkan Sandhagen, chefsarkitekt Akademiska hus
Andreas Bjersby, chef konstenheten Region Uppsala.
 Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef Knivsta kommun

Read more
10:50

PAUS

11:25

Keynote: Gloria Cabral, Gabinete de Arquiectura

Föreläsningen sker på engelska

Read more
Gloria Cabral
Arkitekt Gabinete de Arquitectura
12:10

LUNCH

13:10

Strålkastare

Årets utvalda strålkastare presenteras av riksarkitekt Helena Bjarnegård.

Read more
Helena Bjarnegård
Riksarkitekt
13:45

Eftertänksamhet, kunskap och uppdaterade perspektiv - En annan väg för byggsektorns omställning

Lone-Pia Bach, professor i restaureringskonst, Kungliga konsthögskolan

Read more
Lone-Pia Bach
Professor i restaureringskonst, KKH
14:05

Bevarande och utveckling av Varvsstaden i Malmö

Bengt Wahlgren, antikvarie

Read more
Bengt Wahlgren
Antikvarie
14:20

Attraktiv kollektivtrafik, platsanalys och samverkan. Stationsområdet i Varberg.

Marianne Jonsson, curator, arkitekt och konstnär. Konsult Statens konstråd.
Karin Sjödin, Varbergs kommun.

Read more
Marianne Jonsson
Curator, konsult Statens konstråd
14:35

Att förhålla sig till värden på platsen. Skissernas museum i Lund

Jonas Elding, arkitekt Elding Oscarson

Read more
Jonas Elding
Arkitekt Elding Oscarson
14:55

PAUS

15:25

Lokala värden och globala utmaningar. Visioner: i norr: Kiruna

Britta Marakatt-Labba, konstnär.

Read more
Britta Marakatt-Labba
Konstnär
15:45

Lokala värden och globala utmaningar. Råängen i Lund.

Jake Ford, landskapsarkitekt, White arkitekter. På engelska.

Read more
Jake Ford
White arkitekter
16:00

Panelsamtal: Vilka värden och kvalitéer betyder något när allting ställs på sin spets?

Lone-Pia Bach, professor KKH

Bengt Wahlgren, antikvarie

Marianne Jonsson, curator, arkitekt, konstnär, konsult Statens konstråd

Jonas Elding, arkitekt Elding Oscarson

Britta Markatt-Labba, konstnär

Jake Ford, landskapsarkitekt White arkitekter

Read more
16:30

Keynote: Césare Peeren, Founder Superuse

(på engelska)

Read more
Césare Peeren
Arkitekt SUPERUSE
17:10

Sammanfattning

Malin Oest
Moderator
17:30

MINGEL I CAFÉ BLOM (fullbokat)

Talare

Gloria Cabral
Arkitekt Gabinete de Arquitectura

Gloria Cabral (São Paulo, 1982), is a Paraguayan architect, partner of the architecture studio Gabinete de Arquitectura for 17 years.

At the age of six, she settled with her family in Asunción, Paraguay. She studied architecture at La Universidad Nacional de Asunción. Before finishing university, in 2003, Cabral joined el Gabinete de Arquitectura. At that time one of the partners withdrew and Cabral, along with other fellows, formed a group that became one more partner of the study. Since 2004 she has been a member of el Gabinete that she directed together with Solano Benítez.

Gloria currently resides and develops her professional activity in Brazil.

In 2014 Cabral was chosen by the Swiss Peter Zumthor as his disciple among professionals from around the world in the framework of the 2014-2015 Rolex Artistic Initiative program. This appointment arose as a result of a search carried out by the Swiss firm among young talents from all over the world. She was chosen from four shortlisted architects. During that year she traveled several times to Switzerland and worked with Zumthor on a tea house project.

She was responsible for the Teletón Children's Rehabilitation Center project that in 2010 won first prize at the Pan American Biennial in the Rehabilitation and Recycling category.

In 2016, together with her partners, she obtained the Golden Lion of the Venice Architecture Biennale, for the Best Participation in the International Exhibition.

In 2018 she was awarded the Moira Gemmill Prize, awarded by The Architectural Review and The Architects' Journal.

She obtained the Global Award for Sustainable Architecture 2021, organized by the Cité de l'Architecture et du Patrimoine (France).

Läs mer

Césare Peeren
Arkitekt SUPERUSE

Césare is passionate about reducing humankind’s use of virgin resources and energy. In 1997, with Jan Jongert, he founded Superuse Studios, recognised pioneers and frontrunners in waste architecture and ‘circular’ design. Since then, Superuse Studios have been developing creative design and architectural re-use potentials for a variety of wasted resource and energy outputs. Their many realised projects are unique and iconic.

Cesare’s current focus is to apply and integrate within a given project as many as possible of the themes that he has been investigating and developing over the last 22 years: re-use/superuse, circular design, lightness, passive energy, passive ventilation, appropriate technology, shared living and urban agriculture.

He sees this as his architectural contribution to the transformation to a human culture with positive impact.

Foto: Lenny Oosterwijk

Läs mer

Britta Marakatt-Labba
Konstnär

Britta Marakatt-Labba
F 1951
Jag jobbar med berättande bilder mina bilder är miniatyrvärldar formade
med nål och tråd. De innehåller scener ur vardagen, politiska
reflektioner och berättelser om Samisk kultur och historia. Den
storslagna naturen och det gnistrande vinterlandskapets vita snö är
ständigt närvarande.Jobbar också medillustrationer, mönster för olika kläd kedjor, grafik.

Jobbat som fritt utövande konstnär sen 1979 med flertal utställningar Nationellt och Internationell USA, Canada, Kuba, Japan, Tyskland, UK, Italien mfl
Utbildning HDK Göteborgs universitet
2017 Deltagit på Documenta 14 Kassel
2022 Venedig Biennalen
2011 Gav ut boken Broderade Berättelser
2014 Hedersdoktor på Umeå universitet
2022 Hedersdoktor på Bergen universitet
2022 More embroidery stories IKON Gallery UK Birmingham
2017 Regering och Riksdag Guldmedalj i 5 storleken/ Iillis Quorum Meruere Labores
2021 Prins Eugens medalj

Utsmycknings jobb/Sverige, Norge.

Foto: Tim Kristensson

Läs mer

Jake Ford
White arkitekter

Jake Ford är landskapsarkitekt, urban designer och partner på White Arkitekter i Malmö. Han leder projekt för den nyligen etablerade studion i London samtidigt som han arbetar i Skandinavien, ofta i samarbete med akademiska institutioner, kuratorer, konstnärer och designforskare.

Läs mer

Vanja Knocke
Projektledare och projektutvecklare SFV

Vanja Knocke är arkitekt, sedan 15 år anställd på Statens fastighetsverk som projektledare och projektutvecklare med särskilt fokus på byggherreansvaret och projektets tidiga skeden.

Foto: SFV Lotta Bylander

Läs mer

Johan Folkesson
Trafikverket

Johan Folkesson. Som chefsarkitekt på Sveriges största offentliga upphandlare av arkitekttjänster sträcker sig Johan Folkessons ansvarsområden från övergripande strategier och arkitekturprogram till specifika gestaltningsutmaningar inom planering, byggande och förvaltning av statlig väg- och järnvägsinfrastruktur.

Läs mer

Eva Mårtensson
Lokalförsörjningschef, Knivsta kommun

Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef. Arbetar i Knivsta kommun med ansvar för att planera, beställa och vara delaktig i utformningen av verksamhetens lokaler. Har varit med i processen kring Adolfsbergs skolan från detaljplaneskedet fram till skolans färdigställande.

Läs mer

Bengt Wahlgren
Antikvarie

Att bevara själen i Malmös hjärta - från varv till urban miljö

Magasin 211 var en av de första byggnaderna att uppföras när Kockums mekaniska verkstäder flyttade till den nyanlagda västra hamnen strax efter sekelskiftet 1900. Hundra år senare stod byggnaden inför en omvandling från ålderstiget industrimagasin till att inrymma moderna kontorslokaler och restaurang.

Tekniska egenskapskrav och komfortkrav ställdes emot antikvariska krav på bevarande av byggnadens karaktärsdrag liksom en cirkulär inställning till material och inventarier. Vägen från projektering fram till färdigställande bjöd på utmaningar som gett nyttiga erfarenheter.

År 2021 utsågs byggnaden till vinnare av Malmös stadsbyggnadspris där juryn bland annat motiverade sitt beslut på följande sätt:

”Genom ett träffsäkert förhållningssätt till bevarande och återbruk har Magasin 211 återigen fått en ny användning. Med utgångspunkt i byggnadens karaktärsdrag och en cirkulär inställning till material, inventarier och kulörer, har en unik och sinnlig upplevelse skapats. Ett samtida lager har varsamt adderats till hundra års förändringar, så att byggnadens historia fortsatt går att läsa.”

Bengt Wahlgren

Bengt Wahlgren är byggnadsantikvarie och konsult inom området bygg och kulturmiljövård. Driver Restaurera AB vars medarbetare fungerar som rådgivare i samband med restaurering, ombyggnads- eller omvandlingsprojekt i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer. 

Läs mer

Marianne Jonsson
Curator, konsult Statens konstråd

Om pilotprojektet Trafikplats Varberg

Trafikplats Varberg – Varbergs nya resecentrum är ett pilotprojekt och ett samarbete mellan Statens konstråd, Trafikverket, Jernhusen och Varbergs kommun.

Arbetet med pilotprojektet utgår från den ambition som finns hos Jernhusen, Trafikverket och Statens konstråd att i tidiga skeden initiera samarbetsprojekt kring hur konst integreras i trafikmiljöer när staten bygger. Att utifrån Gestaltad livsmiljö med samarbeten i tidiga skeden mellan planerare, arkitekter och konstnärer gör att investeringar kan skapa stora mervärden både för den fysiska miljön och den sociala hållbarheten.

Trafikplats Varberg är ett av fler kommande samarbeten med fokus på hur de olika delarna i respektive projekt ska kunna knytas samman och skapa en väl gestaltad helhetsmiljö, där konsten kan få spela en central roll.

Marianne Jonsson

Marianne Jonsson är konstnär, arkitekt och curator permanent konst på Statens konstråd och konstprojektledare  på Stockholm konst. Har tidigare även arbetet som konstkonsult för Kultur i Länet i Uppsala och som konstrådgivare för Konstenheten, Kulturförvaltningen i Stockholm läns landsting, samt haft uppdrag som konstkonsult och konstprojektledare för ytterligare kommuner.

Arbetar både med projektledning av permanenta konstnärliga gestaltningar och med samtidskonst i det offentliga rummet, vilket även innefattar konstprogram i olika skeden. Utbildad på Konstfack skulptur, Kungliga konsthögskolan vidareutbildning inom arkitektur & konst och på KTH Kungliga Tekniska Högskolan Arkitektur.

Läs mer

Andreas Bjersby
Chef Konstenheten Region Uppsala

Andreas Bjersby. Chef för Konstenheten inom Region Uppsala och har under många år jobbat som projektledare för offentlig konst. Strävar efter att den samtida konsten ska vara en självklar del av patienternas, de närståendes och personalens vardag.

Läs mer

Malin Myrin
ICOMOS Sverige

ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

Malin Myrin

Malin Myrin är fil.dr. konservator och byggnadsantikvarie. Hon är vice ordförande för ICOMOS Sverige och verksam som chef för Stadsmuseet kulturmiljö i Stockholms stad.

Läs mer

Håkan Sandhagen
Akademiska hus

Håkan Sandhagen är arkitekturchef på Akademiska Hus sedan 2020. Innan dess arbetade Håkan i Danmark och var då ansvarig för bland annat universitetsprojekt på Campus Albano och KTH i Stockholm, Linnéuniversitet i Kalmar samt kommunhuset Kristallen i Lund.

Som arkitekturchef ingår Håkan i Akademiska Hus projektenhets ledningsgrupp och har en strategisk roll för ett helhetsperspektiv inom Akademiska Hus och i enskilda projekt. Arkitekturchefen roll är också att bidra till att höja kompetensen inom arkitektur genom omvärldsbevakning, systematisk uppföljning och erfarenhetsåterföring. Håkan sitter i styrgruppen för ett samarbete mellan Akademiska Hus och Statens konstråd om konstnärliga projekt.

Akademiska Hus är ett svenskt statligt ägt bolag med uppgift att äga,
utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor.

Läs mer

Ulrika Mebus
ICOMOS Sverige

ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

Ulrika Mebus

Ulrika Mebus är fil. kand. kulturvård och byggnadsantikvarie. Hon är ordförande för ICOMOS Sverige och verksam som fastighetschef på Kungl. Vitterhetsakademien.


Läs mer

Jonas Elding
Arkitekt Elding Oscarson

Arkitekten Jean Nouvel lär ha sagt “ibland är det bästa sättet att infoga sig, att kontrastera”. Elding Oscarsons allra första projekt, Townhouse, en mycket liten infill i Landskrona 2009, kontrasterade avsiktligt, men gjorde det mot en varsam analys av kontext, proportion och skala. Skalan, eller egentligen storleken, är svår att föreställa sig innan projektet är byggt. Skala är också svårfångad på bild, och blir ofta förvrängd i arkitekturfoto, där komposition, proportion och ljus, går före. Det drastiskt kontrasterande greppet kan problematiseras nu 15 år efter att projektet påbörjades och sedan spreds över välden med arkitekturfotografiet.

Skissernas Museums tillbyggnad i Lund, 2017, är infogad i ett känsligt historiskt och stadsplanemässigt sammanhang. Tillbyggnaden tar en del av UB-parken i anspråk och står mitt i ett historiskt universitetscampus. Samtidigt skulle byggnaden fogas till Hans Westmans brutalistiska Svenska salen, en kraftfull volym av brädformad betong, liksom till Johan Celsings mer samtida tillägg i prefabricerad, slät betong med artikulerade fogar. Parken hade också öppnats upp på ett sätt som befintliga fasader inte var anpassade för, och funktioner som skulle läggas till riskerade att klippa av den etablerade entréaxeln. Enda sättet att få helhetskompositionen att ledigt sammanflätas med staden var att kasta om programmet och böja byggnadskropparna in i parken.

Jonas Elding

Jonas Elding är arkitekt utbildad vid LTH, ledamot av Konstakademien och gästprofessor vid Politecnico di Milano. Efter anställning på SANAA i Japan 99-07 bildade han Elding Oscarson med Johan Oscarson. Verksamheten spänner från möbel till byggnadsverk. Skissernas Museum fick Kasper Salinpriset -17.


Foto: Patrik Linden

Läs mer

Lone-Pia Bach
Professor i restaureringskonst, KKH

” Eftertänksamhet, kunskap och uppdaterade perspektiv - En annan väg för byggsektorns omställning”

När allt ställs på sin spets för att vi skall rädda livsunderlaget för oss själva, våra barn och allt levande behöver åtgärder för en omställning vara precisa, genomtänkta och leda till verkliga resultat. Byggsektorn är ur många aspekter en av de mest miljöbelastande sektorer i samhället och även om det på flera håll inom sektorn arbetas seriöst för att få till en hållbar omställning, så är det tid att ställa en rad frågor för att kontrollera och styra vår framfart. Det finns stora miljömässiga vinster om byggsektorn lyckas ställa om, men frågorna är komplexa och djupt förbundna med samhällsstrukturen i stort. Därför är det tid att reflektera och försöka förstå vilka sanningar och förhållningssätt som styr vårt handlande, för att kunna utvärdera om våra åtgärder ger effekt. Det brukar sägas att den som har skapat ett problem inte kan lösa den, men vi har ingen annan att vända oss till. Därför är det nödvändigt att alla delar av sektorn vågar se och göra upp med gamla sanningar, tänka i nya affärsmodeller och samverka för att uppnå stor och snabb effekt. Föreläsningen försöker lyfta och belysa centrala frågor för byggsektorns omställning genom att koppla ihop teori, fakta och praktik med de obekväma frågorna. Föreläsningen är en reflexionsresa som förhoppningsvis ger nya insikter som pekar fram emot uppdaterade perspektiv för en hållbar omställning.

Lone-Pia Bach

Lone-Pia Bach är professor i restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan och driver eget kontor Bach arkitekter sedan drygt 20 år. Kontoret arbetar efter den egna metoden och varumärket ”second future” som handlar om, att skapa kvalitativa arkitektoniska lösningar som håller länge och som tillåter att användningen, livet och kulturen kan utvecklas över tid. Sedan Agenda 21 har miljöfrågorna varit centrala för hennes verksamhet. Lone-Pia står på en solid grund såväl praktiskt som teoretiskt. Hon har undervisat på avancerad nivå i restaureringskonst och arkitektoniskt kulturarv i såväl svenska som nordiska sammanhang i ca 20 år. Därutöver är hon van vid stora komplexa projekt både i rollen som generalkonsult, projekteringsledare och projekterande arkitekt.

Exempelvis var hon generalkonsult för förstudie och programhandling för Nationalmuseum, ansvarat för generalplanen för Nordiska museet, ansvarat för en lång rad projekt i känsliga miljöer, liksom hon har innehaft flera hus och slotts-arkitektuppdrag. På denna konferens lägger hon ihop teorin och praktiken för att ge perspektiv på byggsektorn.

Läs mer

Karin Sjödin
Varbergs kommun

Karin Sjödin jobbar som landskapsarkitekt på Varbergs kommun, avdelning offentliga rummet. Har varit med i projekt Varbergstunneln sen 2015, med samordningsansvar för gestaltningsfrågor från kommunens sida och ansvarig landskapsarkitekt för stationsområdet.

Läs mer

Helena Bjarnegård
Riksarkitekt

Att känna sig välkommen till och inkluderad i våra gemensamma livsmiljöer är en grund i vårt demokratiska samhälle. I riksdagens mål för gestaltad livsmiljö lyfts det fram att ”alla ska ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”. Detta är grunden i all form av gestaltningsarbete. Den svåra konsten är att sedan lyckas skapa, utveckla och förvalta miljöer som upplevs som inkluderande, demokratiska och meningsfulla för alla de som ska vistas i miljön både nu och i framtiden. Det är en stor komplex utmaning där många discipliner behöver arbeta ihop. Det är ett tillsammansarbete. Arbetet på Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd handlar om att skapa förutsättningar i samhället för skapande, utvecklande och förvaltande av hållbara och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer – platser som människor kan vara stolta över länge. Detta görs genom att arbeta med regelverk, finansiella styrmedel, vägledning, spridning av kunskap, nätverkande, testbäddar, utställningar och mycket mer. Många lyfter vikten av lärande exempel och att det skapas tillfällen där många kan dela kunskap med varandra. Konferens 2021: gestaltad livsmiljö och demokrati är ett tillfälle för spridning av kunskap till arbetsplatser och projekt. Kontinuerligt fyller samverkansmyndigheterna också på sina respektive hemsidor med mer stöd, kunskap och inspiration.

Helena Bjarnegård

Helena Bjarnegård är Sveriges riksarkitekt och leder och samordnar arbetet inom området nationellt. Boverket arbetar med främjande, stödjande och kunskapshöjande insatser till offentliga aktörer nationellt, regionalt och lokalt. Helena är ordförande i styrgruppen för de fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd som tillsammans arbetar med en rad aktiviteter kopplat till den nationella politiken för gestaltad livsmiljö. Helena sitter med i Formas forskarråd, Trafikverkets arkitekturråd, styrelsen för IQ samhällsbyggnad med mera. Gemensamt för arbetet i alla dessa grupperingar är att arbeta med att stärka förutsättningarna för olika aktörer att skapa, utveckla och förvalta omsorgsfullt gestaltade, hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer i hela Sverige.

Foto: Hanna Franzén

Läs mer

Joakim Malmström
Sveriges riksantikvarie

Joakim Malmström är Sveriges riksantikvarie och myndighetschef för Riksantikvarieämbetet. Han är filosofie doktor i historia och arbetade tidigare på Naturhistoriska riksmuseet där han var myndighetschef sedan 2017

Joakim Malmström är historikern som på bara några år hunnit vara universitetschef, överintendent på museum och nu, Sveriges riksantikvarie.

Malmström är 43 år och har god erfarenhet av att arbeta med musei-, kulturarvs-, och forskningsfrågor i ledande positioner inom statsförvaltningen. Han har innehaft ett antal förtroendeuppdrag inom universitets- och högskolevärlden, liksom inom kulturarvssektorn, bland annat som ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd.

År 2017 blev han landets yngsta myndighetschef då han av regeringen utnämndes till överintendent vid och chef för Naturhistoriska riksmuseet, ett uppdrag som han nu går vidare från till tjänsten som riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetets 250 medarbetare.

Foto: Niklas Ehlén

Läs mer

Kieran Long
Överintendent ArkDes

Kieran Long är sedan 2017 överintendent för ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Kieran Long har 20 års erfarenhet inom arkitektur och design, först som författare, kritiker och lärare och senare som utställningskurator. 2012 var Kieran Long biträdande utställningskurator till David Chipperfield för Arkitekturbiennalen i Venedig. Han tillträdde som chef för avdelningen ”Design, Architecture and Digital” på V&A Museum i London 2013. Long har även varit handledare vid Royal College of Art, medverkat i ett stort antal internationella tidskrifter och varit tv-presentatör för BBC.

Foto: Elisabeth Toll

Läs mer

Patrick Amsellem
Direktör Statens konstråd

Patrick Amsellem är direktör för Statens konstråd. Han var tidigare chef för Skissernas Museum i Lund och associate curator för fotografi på Brooklyn Museum, New York. Han har en M.A. och en Ph.D. i konst- och arkitekturhistoria från Institute of Fine Arts, New York University. Hans forskning har fokuserat på minneskultur, minnesmärken och monument efter andra världskriget.

Foto: Emma Krantz, Skissernas museum

Läs mer

Marja-Leena Pilvesmaa
Avdelningschef för kulturmiljöavdelningen RAÄ

Marja-Leena Pilvesmaa är avdelningschef för kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet och sitter i styrgruppen för Gestaltad livsmiljö.

Marja-Leena Pilvesmaa har tidigare arbetat på Statens fastighetsverk, där hon sedan 2005 bland annat tjänstgjort som kulturarvsspecialist, chef för
kulturarvsenheten, administrativ direktör och även som vikarierande
generaldirektör. Marja-Leena har även tidigare arbetat på Riksantikvarieämbetet, åren 1996-2005. 

Foto: Henrik Löwenhamn

Läs mer

Jessica Segerlund
Chef ArkDes Think Tank

Jessica Segerlund är chef för ArkDes Think Tank. Har arbetat med frågor inom stads- och samhällsbyggnad för b la. Helsingborgsstad samt senast som platsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling i Göteborg. Jessica företräder ArkDes i styrgruppen för Gestaltad livsmiljö.

Läs mer

Lena From
Statens konstråd

Lena From är konstprojektchef på Statens konstråd och ingår i styrgruppen för Gestaltad livsmiljö. Med en bakgrund som journalist och arkitekturskribent är hennes fokus sedan 2008 att lyfta hur offentlig konst kan bidra till att skapa hållbara livsmiljöer.

Läs mer

Malin Oest
Moderator

Malin Oest delar sin tid mellan att vara moderator och organisationskonsult. Har jobbat med många olika typer av konferenser alltifrån personliga samtal med P3 Guld-vinnare till panelsamtal med kyrkliga ledare och politiker. Aktuell med att ha varit moderator för Attraktiva kommuner kring Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal i två år.

Läs mer

Sugen på mer? Delta i Statens konstråds samtidskonstdagar på temat Gestaltad livsmiljö den 7 oktober. Mer info finns på Samtidskonstdagarna 2022: Dialogträff kring konst i gestaltad livsmiljö

Arrangörer

Boverket
@boverketregistraturen@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet.

Riksantikvarieämbetet
@raa_seregistrator@raa.se

Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten. Vi gör kulturarvet till en del av samhällsutvecklingen genom att ge förutsättningar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

ArkDes
@arkdescinfo@arkdes.se

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. ArkDes är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. ArkDes tillhör Kulturdepartementet.

Statens konstråd
@statenskonstradregistrator@statenskonstrad.se

Statens konstråd producerar och verkar för att offentlig konst ska vara tillgänglig och nyskapande i våra livsmiljöer – vårt arbete finns representerat i hela landet.